Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

MIELE CENTRUM ČESKÉ BUDEJOVICE
LightStyle sro
 
se sídlem: 
Rudolfovská tř. 1817/2,
370 01 České Budějovice 
E-mail: info@mielecentercb.cz
identifikační číslo: 01660977
DIČ: CZ01660977
 
Spisová značka C 17499 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích.
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pálená Tyto Obchodní podmínky (DÁLE Jen " Obchodní podmínky ") obchodní SPOLEČNOSTI Beneš nábytek sro, se sídlem: Otavská 1453 370 11 České Budějovice, identifikační číslo: 28106059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném: u rejstříkového Soudu v Českých Budějovicích, Spisová značka C 17499 (dále jen " prodávající ") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 písm. 1 zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (DÁLE Jen " občanský zákoník ") vzájemná práva Povinnosti smluvních stran vzniklé v Souvislosti s Nebo na základe kupní smlouvy (DÁLE JEN" kupní smlouva ") uzavírané river udělal spolecnosti Beneš nábytek sro Jako prodávajícím zákazníkem Jako kupující (dále jen " kupující. "") Prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 

Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://cb.miele-center.cz/  (dále jen „ webová stránka “), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek  (dále jen „ webové rozhraní obchodu “).

1.2. Zajištění výjimky z obchodních podmínek je možné sjednat v písemné kupní smlouvě, je-i mezi zmluvami uzavírána. Odchylná ujednání v případě písemné kupní smlouvy může být předem stanovena těmito obchodními podmínkami.
 
1.3. Ustanovení těchto  obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou dohodeny v českém jazyce.
 
1.4. Znění obchodních podmínek umožňuje prodávající využít nebo doplňovat. Pozdější změněné obchodní podmínky nejsou dotčeny právy a povinnostmi, které vznikly po době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
1.5. Znění obchodních podmínek umožňuje prodávající změny nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z doby platnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1. Na základě registrace kupujícího prokázaného na webové stránce kupujícího přistupovat do vašeho uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského Rozhraní Muze kupující si objednávání zboží (DÁLE Jen "Uživatelský účet"). V případě, že webové rozhraní obchodu je možné, můžete kupující použít objednávání zboží bez registrace z webového obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvést předběžné a pravdivé všechny údaje. Údaje jsou uvedeny v uživatelském účtu, který je kupující při rezervaci jejich uložené povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za důležité.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit důvěryhodnost přihlašovacích údajů.
 
2.4. Kupující není oprávněn k využití uživatelského účtu třetíím osobám.
 
2.5. Prodávající Muze zrušit Uživatelský Účet, A zejména v prípade, KDY kupující svůj Uživatelský Účet dele nez 1 rok nevyužívá, C v prípade, KDY kupující poruší SVE Povinnosti z kupní smlouvy (Včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Je velmi důležitý dobrý život a dozvědět se více o strojích keramiky, popř. nutný servis hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1. Informační charakter prodávajícího není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží za uvedené podmínky; to platí zejména v případě, že se při prezentaci zboží vyskytla zjevná chyba (např. v případě uvedení neobvyklé nízké ceny zboží). Ustanovení § 1732 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku se zneužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daní z přidaných hodnot a všech dostupných poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po uplynutí doby, kdy jsou zobrazeny ve vašem rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za jednotlivě sjednané podmínky.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech s balením a dodáním zboží uvedené ve hře rozhraní obchodu s platbami v případě, kdy je zboží doručeno v rámci území České republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplňte kupující objednávku ve formě rozhraní obchodu. Objednávkový list obsahuje zejména informace o:
 
 • objednávané zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • externí výkupní ceny zboží, údaje o poptávaném interaktivním nákupu a
 • informace o nákladech s dodáním zboží (dále společně jen jako " nákupka ").
 
3.5. Před zasláním Objednávky prodávajícímu k dispozici za kupujícímu umožněno zkontrolovat meniť data, Které dělat Objednávky kupující vložil, a až se ohledem na MOŽNOST kupujícího zjišťovat opravovat Chyby vzniklé PŘI zadávání dat dělat Objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacitko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce na prodávajícím považovány za Správně.
 
3.6. Odeslání Objednávky se za považuje Takový Ukon kupujícího, which nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní Cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní Ceny, per za Smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky za vyplnění Všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, Seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové Stránce potvrzeni kupujícího o tom, Že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Současné kupující bere na vědomí s TIM, ZE poskytnuté Osobní údaje Bude prodávající zpracovávat za účely splnění kupní smlouvy za podmínek uvedených v Pravidlech Zpracování ochrany údajů osobních prodávajícího. Kupující Muze udělit Souhlas se zpracováním osobních údajů i pro účely Další Entry. marketing a zasílání nabídek ďalších souvisejících produktů a služeb prodávajícího.
 
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu elektronickou poštou, a to až nad elektronickou poštou, kupující si v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího “). Potvrzení o obdržení objednávky neznamená přijetí objednávky prodávajícím tj. v tomto okamžiku ještě není uzavřena kupní smlouva.
 
3.8. Prodávající je vždy oprávněná v závislosti na objednávce (množství zboží, výše kupní ceny, očekávané náklady na objednávku), nákup kupujícího nebo na platbu objednávky (lze použít i písemně či telefonicky).
 
3.9. Návrh kupní smlouvy ve vaší objednávce má platnost patnáct dnů.
 
10.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupující službou (kupní smlouva je uzavřena) doručením objednávky (akceptací), který je prodávajícím zasláním elektronickou poštou, a to až do výše elektronické pošty kupujícího.
 
11.3. V prípade, ZE některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky vyžádá si Stanoviska kupujícího. Kupujícímu v Teto Souvislosti vůči prodávajícímu nevznikají zadne nároky na kompenzaci ven odškodnění.
 
12.3. Pozitivní nabídka se vztahuje na nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouvy je v takovém případě uzavřena až na akceptaci kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 
3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku PŘI uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu PŘI pouziti komunikačních prostředků na dálku v Souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (Náklady na internetové pripojení, Náklady na TELEFONNÍ Hovory) Si Hradi kupující Sam, přičemž pálená Tyto Náklady se neliší od základní sazby.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující kupit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na lodi: Rudolfovská tř. 1817/2, 370 01 České Budějovice,
 • v hotovosti na dobírku v místě objednávkym kupujícím v objednávce,
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. číslo účtu 2111606872/2700, vedený u UniCredit Bank (dále jen " účet prodávajícího ").
 
4.2. Společné nákupy jsou kupující povinně platit prodávajícímu s náklady na balné a dodávání zboží ve smluvených hodnotách. Není-li uvedeno, že jinak, znamená to, že se jedná o kupní cenu a náklady s dodáním zboží.
 
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujících dostupných či dostupných obdobnou cestou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodní podmínky považujeme za závazné kupní ceny zboží předem.
 
4.4. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při obdržení zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od nákupu kupní smlouvy před nákupem nebo předáním zboží.
 
4.5. V případě bezhotovostních plateb je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s platbou variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího akceptit kupní cenu splněn čekikem připsání vaší částky na účet prodávajícího.
 
4.6. Prodávající je oprávněný, zejména v případě, že ze strany kupující nedojde k žádosti o rezervaci objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před kupujícím zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku se zneužije.
 
4.7. Případné slevy z ceny zboží lze zakoupit prodávajícím kupujícímu nemožné kombinovat.
 
4.8. Prodávající vydělávání ve vztahu k poskytnutému plnění kupujícímu daňovému dokladu - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
5.1. Článek 1837 občanského zákoníku, nemožné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 
 • o Poskytování Služeb, Jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem Před uplynutím lhůty za odstoupení od smlouvy prodávající Před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, Že v takovém prípade Nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, která je levně na výchylkách finančního trhu, která je na vůli prodávajícího, když máte šanci během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávkách alkoholických nápojů, kteří mohou být dodány až po třicet dní a získat cenu zdarma na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podán přání kupujícího nebo pro jeho osobu ,
 • o dodávce zboží, které není možné rychle zkrátit, snadno i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal z hygienických důvodů, které není možné vrátit,
 • o dodávce zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodických nebo časopisů,
dodání ov digitálního obsahu, pokud Nebyl Dodan na hmotném nosiči was Dodan s předchozím výslovným souhlasem kupujícího Před uplynutím lhůty za odstoupení od smlouvy prodávající Před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, Že v takovém prípade Nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedené v čl. 5.1 nebo o jiných případech, kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je k tomu čtrnácti (14) DNU od převzetí zboží, přičemž v prípade, ZE předmětem kupní smlouvy v závislosti Několik DRUHU zboží Nebo dodání v několika časti, Bezi TPD Lhůta ode dne převzetí Poslední Dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může být prodávajícím ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující obdržet vzorový dokument poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na poštu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy placené ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
 
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodní podmínky se kupní smlouvou od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy, kupující náklady s navrácením zboží prodávající, a to iv případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro vaši vlastní obvyklou poštovní cestu.
 
5.5. V prípade odstoupení od smlouvy dle Cl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající Peněžní prostředky přijaté od kupujícího provést čtrnácti (14) DNU od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a až stejným způsobem, jakým závislosti prodávající od kupujícího prijal. Prodávající za taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím Již PŘI vrácení zboží JE kupujícím jiným způsobem, pokud je Tim kupující Bude souhlasit nevzniknou Tim kupujícímu Další Náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající Není povinen vrátit přijaté Peněžní prostředky kupujícímu Drive, nez mí kupující zboží vrátí v řádném stavu Nebo prokáže, ZE zboží prodávajícímu v řádném stavu odeslal.
 
5.6. Nárok na úhradu škody vznikl na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nákupu kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.7. Do doby obdržení zboží kupujícím je prodávající oprávněné kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet příjemce kupujícího.
 
5.8. Je-li Společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek v závislosti darovací smlouva řeku vyrobený prodávajícím kupujícím Uzavřená s rozvazovací podmínkou, Že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárků ÚČINNOSTI kupující v závislosti povinen Spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinná další zboží na místo nákupu kupující v objednávce, je kupující povinná platba zboží při dodání a převzetí zboží potvrzit.
 
6.3. V případě, že se jedná o důvody k nákupu zboží, které je třeba doručit, můžete zjistit, zda je to možné, než je uvedeno v objednávce, nebo je třeba zaplatit povinnou platbu. náklady s možnými účinkami.
 
6.4. Při odesílání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilek zboží s případem jakýchkoli závad tohoto neprodleně ozná s přepravou a zboží v poškozeném stavu nepřevzít. V případě zneužití trestného činu proti neoprávněnému přístupu k zásilce nebo porušení zásilky při odeslání prodávajícího za tyto vady neodpovídá, pokud kupující porušenou zásilku i převádí.
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
7.1. Práva a povinnosti Smluvní strany se zabývají právními předpisy týkajícími se právnických osob (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
7.2. Prodávající správně kupujícímu, že zboží při převedení nemá vady. Zejména prodávající správně kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží čekal:
 
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má nějaké vlastnosti, které prodávající nebo výrobce objevuje nebo kupuje očekávaný pohled na zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k tomu, kdo pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se používá zboží tohoto druhu, kteří používají,
 • zboží odpovídá jakostí nebo prokázání smluveného vzorku nebo předloze, bylo-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v množství, které je k dispozici, nebo zda je zboží vyhovuje zákonným předpisům.
 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za cenu na nižší Vadu, pro kterou była cena nižší ujednána, dobře opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na Vadu odpovídající Mire používání Nebo opotřebení, kterou zboží PŘI Melo převzetí kupujícím, Nebo vyplývá- li to zbožím.
 
7.4. Projeví se v průběhu několika měsíců od obdržení, má se za to, že zboží bylo vadné již při obdržení.
 
7.5. Práva z prodeje zboží kupujícím u prodávajícího na jeho provozovny, na nízké úrovni je přijímání reklamních předmětů s možným prodejem zboží, případně iv sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se zobrazí okamžik, kdy prodávající obdržíte od kupujícího reklamovaného zboží.
 
7.6. Další práva a povinnosti stran Související s odpovědností prodávajícího za vady může spravovat reklamační řád prodávajícího.
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
8.1. Výhrada vlastnictví. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny zboží.
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázání žádných kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
8.3. POUČENÍ O MIMOSOUDNÍM reseni sporu. Prodávající timto poučuje kupujícího COBY spotřebitele, ZE JE V prípade sporu s prodávajícím oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní reseni spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným Podle ustanovení § 20n zakona č. . 634/1992 Sb, o ochrane spotřebitele, k Následující institucí: Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 - Nové Město webové stránky: http://www.coi.cz veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního reseni sporu na na uvedeny uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.
 
8.4. Prodávající je oprávněná k prodeji zboží a poskytování služeb na základě příslušných živnostenských oprávnění. Živnostenská kontrola informuje v rámci svého působnosti živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve stanoveném rozsahu mimo jiné dozor nad vyhovujícím zákonem. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
8.5. § 1765 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku.
 
9. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající zpracovává osobn í ú daje  za účely splnění uzavřené smlouvy, jejíž stranou každý subjekt údajů Nebo za Provedení Opatření Před uzavřením kupní smlouvy (např. Firmy Komunikace o dostupnosti zboží podmínkách smlouvy VC. Ceny) A na základe souhlasu subjektu údajů za účely za kteří byli ze strany subjektů údajů souhlasících.

9.2 Prodávající provádí Zpracování osobních údajů za podmínek uvedených v Pravidlech Zpracování ochrany osobních údajů, Které na na zveřejněny internetových stránkách prodávajícího  www.lightstyle.cz , KDE na uvedeny veškeré informace o Zpracování osobních údajů v souladu s právními Předpisy.

 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
10.1. Kupující souhlasí s uložením tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a rezervovat prodávajícího z kupní smlouvy plnit, znát docházelo k vašim zákazníkům tzv. cookies na počítači kupující, kteří kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.
 
11. DORUČOVÁNÍ
 
11.1. Oznámení o vzájemném vztahu s kupujícím, zejména o odstoupení od kupní smlouvy, může být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se na doručují příslušnou Kontaktní adresu Druhé strany považují se za doručené účinné okamžikem jejich dodání do prostřednictvím pošty, s výjimkou OZNÁMENÍ o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, KDY účinné za odstoupení, pokud za OZNÁMENÍ kupujícím ve lhůtě za odstoupení odesláno.
 
11.2. Za doručené se považuje i oznámení, které je možné obdržet, adresátem odmítnut, které nevyhledává v úložném čase, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 
11.3. Smluvní strany mohou běžet korespondenci s doručováním prostřednictvím elektronické pošty, a to až do výše elektronické pošty odesílatele v uživatelském účtu kupujícím, nebo kupujícím v objednávce, resp. na adrese klikněte na webové stránce prodávajícího.
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
12.1. Pokud máte vztah k kupní smlouvě, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se týká českého práva. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitelů, kteří mají z obecně závazných právních předpisů.
 
12.2. Je li Některé USTANOVENÍ obchodních podmínek dostupných Nebo neúčinné, Nebo se takových Stane, namísto veřejných USTANOVENÍ nastoupí USTANOVENÍ, vašich Smyslů USTANOVENÍ neplatného coby předemuje. Neplatnosti Nebo neúčinností jednoho USTANOVENÍ Není vyloučená platnost ostatních USTANOVENÍ. Změny doplňků kupní smlouvy JE obchodní podmínky písemné formulány.
 
12.3. Kupní smlouva V obchodním styku za archivovanou prodávajícím v elektronické podobě není přístupná.
 
12.4. Příloha obchodních smluv tvoří vzorový list pro odstoupení od kupní smlouvy.
 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Rudolfovská tř. 1817/2, 370 01 České Budějovice; adresa elektronické pošty: info@mielecentercb.cz, telefon: +420 722 944 913.